מדיניות פרטיות ושימוש במידע

כללי

  מייחסת חשיבות רבה לפרטיות לקוחותיה והמשתמשים בשירותיה השונים. Hot mobile, Hot net

החברה מספקת ו/או מפעילה שירותי תקשורת למנויים. כל אחד מהשירותים האמורים, כפוף למדיניות פרטיות ייחודית לו, הנובעת מאופי השימוש בו, מהמידע הנדרש לצורך אספקתו והשימוש במידע זה, והיא מפורטת במסגרת תנאי ההתקשרות החלים לגביו

בטרם השימוש בכל אחד משירותים אלה, מומלץ לקרוא בעיון את מדיניות הפרטיות הייעודית החלה לגביו

מדיניות זו אינה חלה על השימוש בשירותים האמורים, אלא היא מתייחסת למידע העשוי להמסר לה שלא במסגרת אותם שירותים )כגון במסגרת שימוש באתר האינטרנט ובשירותים מקוונים שלה, פניות כלליות לבקשת מידע ובירורים, התעניינות בשירותי החברה, בקשת הצעות מחיר וכו'(. 

מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, ויש לראותה כמתייחסת לזכר ונקבה כאחד. 

החברה פועלת בהתאם לדין החל בישראל ומקפידה למלא אחר הוראותיו, והוא בלבד מהווה את הדין החל על מדיניות פרטיות זו. 

סמכות השיפוט הבלעדית בנוגע למדיניות פרטיות זו תהיה רק לבתי משפט בתל אביב - יפו. 

החברה רשאית בכל עת לשנות את מדיניותה זו, ללא צורך בהודעה כלשהי. 

השימוש באתר האינטרנט ש להחברה ו/או כל פניה אליה שלא במסגרת איזה מהשירותים המסופקים על ידה, יהוו הסכמה נוספת למדיניות זו.

המשתמש באתר האינטרנט של החברה )"האתר"( מאשר כי ידוע לו שבמהלך השימוש באתר, ייאסף מידע אודות השימוש שיעשה באתר, ובכלל זה הדפים, המוצרים, השירותים וכל המידע שהוצגו, כתובת האינטרנט )IP )בה השתמש, פעולותיו באתר )לרבות המידע שהזין באתר(, זמן שהייתו באתר וכיוצ"ב, לרבות באמצעות "עוגיות" )Cookies.

בכדי להירשם לשירותים מסוימים באתר או המוצעים באתר, ייתכן ותתבקש לספק לחברה מספר פרטים אישיים אודותיך. פרטים אלה יכול שיכללו, בין היתר, את שמך המלא, מספר תעודת זהות, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, כתובת, מספר טלפון נייד, מיקוד, פרטי כרטיס אשראי ופרטים נוספים. בנוסף לפרטים אלו, לצורך שימוש בחלקים מסויימים באתר לרבות רכישת מוצרים או שירותים, ייתכן שתתבקש לבחור סיסמה ושם משתמש, אשר יזהו אותך לצורך קבלת אותם מוצרים או שירותים. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת ושתמסור בעתיד. כן הנך מאשר כי תעדכן את החברה בהקדם על כל שינוי בפרטים שמסרת לה. רכישת שירותים/מוצרים, ככל שתתאפשר באמצעות האתר, תיעשה באמצעות פרטי כרטיס האשראי שלך על ידי טופס מקוון מאובטח )להלן "פרטי האשראי"(. ייתכן שפרטי האשראי כאמור לא ייאספו על ידי החברה אלא ישירות על ידי חברת סליקה עימה תתקשר החברה, וכפופים למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של חברת סליקה כאמור. החברה אינה אחראית לפעילות חברת הסליקה ו/או לשימוש הנעשה בפועל על ידה בפרטי האשראי. מסירת פרטים כוזבים בעת עסקת רכישה מהווה הונאה כהגדרתה בדין הפלילי ואף חושפת את מוסר הפרטים הכוזבים לאפשרות הגשת תביעה נגדו.

שימוש במידע שנאסף באמצעות האתר או בכל דרך אחרת:

החברה תהיה רשאית לשמור כל מידע שנאסף על ידה, בין באמצעות השימוש באתר או בדרכים נוספות )"המידע"(, ולהשתמש בו לשם פניה למשתמש בהצעות שיווקיות בכל דרך תקשורת )אלא אם יודיע לחברה מפורשות, באמצעות כתובת הדוא"ל המפורטת באתר, כי אינו מעוניין בכך(, וכן לצרכיה הפנימיים לרבות לשם אספקת שירותים, גביית כספים, עריכת חשבונות, ומיצוי זכויות החברה על פי דין ו/או כל הסכם עימה

החברה תהיה רשאית להעביר פרטים סטטיסטים מתוך המידע לצדדים שלישיים, ובלבד שלא יהא בהם כדי לזהות את המשתמש )למעט במקרים שיפורטו מטה(, אולם הוא עשוי לזהות את מכשיר הקצה בו השתמשת. מדיניות החברה ביחס להעברת מידע מזהה לצדדים שלישיים, מפורט להלן בפרק נפרד. מובהר כי לצורך הספקת איזה מהשירותים המוצעים על ידה או הקשורים בהם, החברה עשויה להשתמש בשירותיהם של ספקים חיצוניים. אי לכך, יתכן כי חלק מן המידע שהיא אוספת, לרבות פרטיך האישיים, יועבר לספק רלבנטי על מנת לאפשר את אספקת המוצר או השירות לידך. החברה נוקטת באמצעים מסחריים סבירים ומקובלים מול הספקים על מנת למנוע שימוש לרעה על ידם במידע המועבר אליהם על ידי החברה. יחד עם-זאת, החברה אינה אחראית לפעילותו של הספק ו/או לשימוש הנעשה בפועל על ידו במידע שהועבר אליו. החברה נוקטת באמצעי זהירות ואבטחת מידע מתקדמים על מנת לשמור על סודיות המידע המצוי בידה. עם זאת, תקלות ו/או גרימת נזק על ידי צדדים שלישיים זדוניים במנגנוני אבטחת מידע עשויים להתרחש, גם אם מושקעים בהם מירב המאמצים והמשאבים. לכן מומלץ לספק מידע באופן מבוקר ובהתאם לצורך בלבד. בלי למעט מן האמור לעיל, לגבי המידע והשימוש בו, יחולו הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 ,והתקנות שמכוחו. 

מסירת מידע אישי לצדדים שלישיים: 

החברה תימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים )לרבות כל מידע שקיים בידיה( לצדדים שלישיים, אלא במקרים הבאים:  כאשר החברה תמצא כי פעולותיך מפרות את תנאי השימוש או שיש בהם לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים;  כאשר החברה תמצא כי פעולותיך מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא או שהן פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או נסיון לבצע פעולות כאלה;  אם החברה תידרש לעשות כן בידי רשות מינהלית, ביצועית או שיפוטית מוסמכת;  אם החברה תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים )פליליים או אזרחיים( בגין פעולות שעשית;  במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך ובין החברה;  בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.  לצד שלישי המספק לחברה שירותים בקשר לשירות ו/או להתקשרות איתך, ככל הנדרש לצורך ביצוע תפקידו עבור החברה, וזאת בכפוף להתחייבות הצד השלישי לשמירה על סודיות המידע.  במידה ופנית אלינו באמצעות צדדים שלישיים )כגון חיוג ישיר מתוך מודעות מקוונות, פנייה באמצעות משווק וכו'(, נהיה רשאים לעדכן את הגורם באמצעותו פנית בפרטים אודות התקשרותך עימנו. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיך כאמור. זאת, מבלי לגרוע מזכותה של החברה להעביר פרטים שאינם מזהים אותך אישית, כגון מידע סטטיסטי כאמור לעיל.

השארת פרטיך מהווה הסכמה מצידך כי HOT תוכל לפנות אליך בקשר לנושא זה בדוא"ל או SMS בווצאפ או פניה טלפונית למספר שהוזן על ידך גם במקרה בו מספרך יהיה רשום במאגר "אל תתקשרו אליי".